Rinkaby har fått vatten!

Rinkaby inviger idag sin nya vattenanläggning som färdigställts under sommarens lopp och för närvarande förser 119 st fastigheter med vatten. Arbetena påbörjades i juli förra året sedan en vattenförening bildats på platsen på initiativ av bl.a. målarmästare Erik Karlsson, som för närvarande bekläder befattningen som föreningens ordförande. 7,700 meter ledningar har man lagt ner och man beräknar att det nya vattenverket skall kunna förse all nuvarande och den inom närmsta tjugoårsperiod blivande bebyggelse i samhället med vatten.

Rinkaby vatten- och avloppsförening bildades i april 1946 sedan man igenom provteckning konstaterat att det fanns tillräckligt stort intresse i samhället. Man uppdrog åt lokförare H. Lindén i Hedentorp att utföra ritningar och göra upp kostnadsförslag och i mitten av förra året var man klar att sätta igång. Smedmästare Malmberg i Yngsjö, som specialiserat sig på brunnsborrningar och vattenanläggningar fick uppdraget att utföra arbetet och just idag har man kommit så långt, att man är beredd överlämna anläggningen i föreningens händer. 85,000 kronor har det kostat att få anläggningen färdig och detta gör i runt tal 550 kronor per anslutet hushåll. Man beräknar att årsavgiften i fortsättningen kommer att hålla sig till mellan 20 och 30 kronor.

Pumpanläggningen består av två centrifugpumpar och kapaciteten är 375 minutliter och vattnet fås från en borra som är 109 meter djup. I det nya pumpverket har man också ett avjärningsfilter som renar 200 liter i minuten och man planerar vidare att bygga lågreservoir om 50,000 liter för att ha som reserv under den varmaste årstiden, då mycket vatten går åt för bevattning och dylikt.

Författare: Edvin Möllerstedt i sitt bokhäfte; ”Från flydda tider men även i nuet” 1989.

Tyvärr är bilden av sämre kvalitet, men hoppas den kan inbringa rätt känsla av deras arbete ändå!

I nedan skrivna text är det egentligen otydligt när Rinkaby egentligen fick vatten, men troligen 1947 eftersom i texten beskrivs att föreningen bildades 1946 och ”arbetna påbörjades i juli förra året”. Dock är uppgifterna tämligen osäkra. // Administratör